Organització industrial

Les indústries requereixen d’una adaptació constant als canvis tecnològics i a les noves metodologies organitzatives, per tal que les seves operacions siguin molt eficient en costos, evitant consumir més recursos dels que realment es necessiten,  i garanteixin que els seus productes i processos puguin ser actualitzats i competitius.

Els serveis de Novatec per a l’organització industrial cobreixen les diferents fases tant a nivell de disseny estratègic com operatiu: 

 

Estratègia d'Operacions

Selecció i disseny del producte i serveis.

Selecció i disseny del procés i la cadena de valor.

Selecció de prioritats competitives.

Disseny de l’estratègia d’operacions.

Localització i distribució en planta, 

Disseny de cadenes de muntatge i llocs de treball, 

Integració de Lean Manufacturing, estructuració global de les operacions. 

Pla d'Operacions

Preparació del pla d’activitats

Participació del personal nacional i internacional del projecte

Disseny del subsistema productiu

Disseny i planificació de la cadena de subministrament

Gestió d’estocs amb demanda independent

Planificació agregada i Programació mestra de la producció

Planificació de necessitats de materials

Planificació dels recursos de fabricació

Gestió i control de la qualitat

Pla de gestió del manteniment productiu 

A Novatec disposem del know how i de l’experiència necessària per assessorar ens els àmbits de:

Industrialització de producte

Els assessors de Novatec han industrialitzat nous productes des de fa mes de 20 anys, i coneixen bé que passar dels prototips o pre-series dels nous productes a la fase industrial sempre es un procés crític per a l’èxit del producte a nivell de costos, productivitat i qualitat.

El servei consisteix en la realització  d’estudis previs amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat d’industrialització del producte o família de productes, així com en l’acompanyament en la presa de decisions durant el procés d’industrialització.

Optimització de processos i operacions

Aplicant la metodologia Lean Manufacturing aconseguim beneficis directes, relacionats amb la gestió de personal, el rendiment, la productivitat, el cost, l’eficiència, el servei, la qualitat, la seguretat, la flexibilitat, la innovació o la gestió d’inventaris, el que repercuteix directament en la millora dels resultats econòmics de l’organització.

Mitjançant la tecnologia Lean Supply Chain aconseguim augmentar la velocitat de rotació dels estocs, aconseguint així beneficis directes sobre el working capital i el servei als clients. Això ens genera una major rendibilitat de les operacions i una major fidelització dels clients.

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Avda. Diagonal, 177 – 5a planta

Imagina Building – 08018 Barcelona

Telf: +34 935-477-434

Email: info@nvtc.es